Verbreking van Skoolreëls

CVO Magalies: Verbreking van Skoolreëls

1. Die skoolhoof, leerkragte en lede van die leerlingraad, maar ook alle leerlinge van die skool moet almal met die toepassing van die skoolreëls help.

2. Die skoolhoof, leerkragte en die leerlingraad hou afsonderlik boek van oortredings deur leerlinge begaan. Dit word by wyse van ‘n dagboekstelsel gedoen. Alle voorvalle word aangeteken.

3. Die skoolhoof sal dan die nodige tugstappe neem, soos voorgeskryf.

4. Bogenoemde insidente bou kumulatief teen ‘n leerling op.

5. Indien nodig, sal die skoolhoof met die nodige bewyse in gesprek met die ouers tree.

6. Sou die gesprek(ke) met ouers nie vrugte afwerp nie, word die ouers en die kind gevra om voor die Opvoedingsraad te verskyn.

7. Die Opvoedingsraad sal, na gelang van omstandighede, stappe neem indien nodig.