Eksamenreëls

CVO Magalies: Eksamenreëls

1. Leerlinge mag slegs eksamen skryf in die lokaal soos deur die skoolhoof of sy gevolmagtigde leerkrag vir die doel aangewys.

2. Wanneer ‘n eksamen in enige vak afgeneem word, sal daar deur ‘n leerkrag(te) soos deur die skoolhoof bepaal, toesig gehou word.

3. Geen vorm van kommunikasie met enige persoon, behalwe die toesighouer(s), sal toegelaat word nie.

4. Leerlinge mag nie tydens die afneem van die eksamen van hulle stoele opstaan nie.
Die toesighouer(s) sal na die leerling gaan.

5. Geen notas of aantekeninge, in enige vorm, mag hoegenaamd in besit van ‘n leerling tydens enige deel van die eksamensessie wees nie.

6. Tydens die afneem van die eksamen moet daar te alle tye absolute stilte wees.

7. Niemand mag die eksamenlokaal verlaat alvorens alle leerlinge nie klaar geskryf het nie.

8. Antwoordstelle sal ook nie voor die tyd deur toesighouers ingeneem word nie.

9. Leerlinge wat voor die tyd klaar is met die beantwoording van die vraestel, mag nie rondkyk nie.

10. Tydens die studiesessies geld dieselfde reëls soos hierbo.

11. Geen eet- of drinkgoed mag in die eksamenlokaal ingeneem word nie.

12. Wanneer toetse geskryf word, geld alle eksamenreëls soos hierbo uiteengesit.

13. Toetse moet deur ouers geteken word en die volgende dag teruggestuur word.

14. By die aflê van die finale eksamen in matriek, geld bogenoemde reëls nie, maar word die reëls en regulasies van die toepaslike eksamenraad toegepas.