Algemene Reëls

CVO Magalies: Algemene Reëls

1. Die skoolreëls van hierdie skool is van toepassing op alle leerlinge tydens skoolure, of wanneer leerlinge in skooldrag geklee is, of wanneer leerlinge as ‘n groep na skoolure, beweeg.

2. Die naam van God Drie-enig of, enige ander vorm van Sy Naam, mag onder geen omstandighede ydellik gebruik word nie.

3. Geen leerstelling wat in stryd is met die Calvinisties Protestants Gereformeerde leer sal hoegenaamd in die skool toegelaat word nie.

4. Ander vloekwoorde en kragwoorde besoedel ons moedertaal en mag dus ook nie gebruik word nie.

5. Die optrede van leerlinge teenoor alle meerderes moet van respek getuig. Die korrekte aanspreekvorm moet altyd gebruik word, en teëpraat sal nie geduld word nie.

6. Wanneer die klok aan die begin van die dag of aan die einde van pouse lui, moet leerlinge dadelik in hulle rye inval.

7. Wanneer die klok aan die begin van die dag of aan die einde van pouse lui, moet leerlinge dadelik in hulle rye inval.

*Versoek om terreinverlating moet skriftelik geskied.
*Met afhaal van die kind, meld die ouer by die kantoor aan; waarop die sekretaresse (of skoolhoof) die kind sal gaan haal. Kinders wag nie buite die klas nie.
*Ouers gaan geensins direk na die klas nie.
*In geval van ‘n onverwagte situasie/siekte/krisis, meld ouer steeds by die kantoor aan.

8. Geen leerling mag die amptelike telefoon van die skool sonder toestemming en sonder die toesig van die skoolhoof of sy gemagtigde gebruik nie.

9. Leerlinge mag nie selfone tydens skoolure gebruik nie.

10. Leerlinge mag nie rook nie.

11. Alkohol, of enige ander vorm van dwelmmiddels mag nie deur enige leerling van hierdie skool gebruik word nie.

12. Geen leerlinge mag pouses in die klasse wees nie.

13. Geen leerlinge mag pouses in die personeelkamer wees nie. Daar is ‘n persoon buite wat aan diens is wat dringende sake sal hanteer.

14. Geen onsedelike of suggestiewe gedrag, optredes, praatjies of grappe word toegelaat nie.

15. Geen vorm van geweld, intimidasie of afknouery sal toegelaat word nie.

16. Geen besoekers vir of gaste van leerlinge sal toegelaat word nie.

*Besoekers, insluitende ouers, mag geensins gedurende skoolure oor die skoolgronde, of tussen of na die klasse beweeg nie.

Dit steur die onderrigproses onnodig. Indien ouers ‘n onderwyser wil spreek, word dit via die skoolhoof gedoen. Indien dit ‘n privaat-aangeleentheid is, d.w.s. nie betrekking op skoolwerk of ander skoolaktiwiteit het nie, moet ouers nogtans eers by die kantoor aanmeld; waarop óf die hoof óf sekretaresse die betrokke onderwyser sal gaan roep; meestal aan die einde van die periode – alhoewel in geval van dringendheid, dit dadelik sal geskied.

17. Geen leerling mag op die stoepe hardloop nie.

18. Daar mag nie in badkamers gespeel word nie.