Akademiese Reëls

CVO Magalies: Akademiese Reëls

1. Alle huiswerkopdragte deur leerkragte gegee, moet gedoen word. Alle leerlinge moet huiswerkboeke hê.

2. Huiswerk mag nie afgeskryf word nie. Eie werk moet deurgaans gedoen word.

3. Daar mag onder geen omstandighede tydens lesperiodes gekou of geëet word nie.

4. Wanneer toetse of eksamen afgeneem word, sal die eksamenreëls van die skool geld.

5. Enige leerling wat tydens ‘n lesperiode enige klaskamer wil betree, moet die toestemming van die betrokke leerkrag verkry, voordat enige ander taak of aksie uitgevoer word.

6. Geen leerling mag laat vir ‘n klas opdaag nie.

7. Geen leerling mag enige fotostate maak nie, behalwe met die toestemming van ‘n leerkrag, en nadat hy/sy eers by die sekretaresse aangemeld het.

8. Wanneer ‘n leerkrag nie vir ‘n betrokke periode beskikbaar is nie, word die periode geag ‘n studieperiode te wees.

*Tydens ‘n studieperiode moet elke leerling op ‘n stoel by ‘n tafel sit en studeer. Geen geselsery of rondlopery word toegelaat nie.
*Geen rekenaarspeletjies tydens studieperiodes nie.
*Leerlinge mag ook onder geen omstandighede buite rondloop of speel nie.
*Leerlinge kom meld afwesigheid van leerkrag by skoolhoof aan.

9. Die rekenaarsentrum is daar vir rekenaarstudie en rekenaar-geletterdheid.
Geen leerlinge word daar sonder toesig van ‘n onderwyser toegelaat nie.

10. Onder geen omstandighede mag ‘n leerling in ‘n ander klas of op ‘n ander plek wees as dié klas waar hy/sy op ‘n gegewe tydstip veronderstel is om te wees nie.

11. Wanneer die klok lui om die einde van ‘n periode aan te kondig, moet die leerlinge reageer op die opdrag van die onderwyser.

Dit geld nie wanneer daar nie ‘n onderwyser in die klas is nie.