Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid van CVO Magalies

1. Die Toelatingsbeleid van CVO-skole staan op twee grondbeginsels:

1.1 Die Christelik-Protestantse geloof (Calvinisties-Gereformeerd), gegrond op die Bybel en toegelig deur slegs die drie belydenisskrifte.

(Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.

1.2 Die uitleef van die Afrikanerkultuur, in besonder die kultuurbeskouïng dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is en dat die

Afrikaner se uitlewing daarvan onder andere vergestalt word in die Gelofte van Desember 1838 en die herbevestiging daarvan in Desember 1880.

2. Die implikasies van die toelatingsbeleid is:

2.1 Dat ouers die Christelik-Protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef.

2.2 Dat die Doopbelofte as Verbondsgelofte ten volle deur verbondsouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-Gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.

2.3 Dat die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans sal wees en dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbiedig moet word.

2.4 Dat verbondsouers punte 2.1, 2.2 en 2.3 moet onderskryf en aktief bevorder.

3. Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word is:

3.1 Dat ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word op grond van voldoening aan vereistes hierbo gemeld.

3.2 Dat slegs kinders van ouers wat as lede van die skoolvereniging toegelaat is tot die skool toegelaat word en verder onderhewig daaraan dat slegs kinders toegelaat word wat baat kan vind by die onderrig wat aan die betrokke skool aangebied word.

3.3 Dat ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.

3.4 Dat ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreëls en landswette.

3.5 Dat ouers alle finansiële verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal stiptelik sal nakom.

4. Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewe personeel.

Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel.

Volkseie:

Volkseie dui hier op die omvattende kultuur van die Afrikaner, m.a.w. sy ganse geestelike besitting insluitend die Afrikaanse taal.