Aansoek en Keuring

1. Aansoek

‘n Aansoekvorm vir voornemende ouers is by die skool beskikbaar.

2. Keuring

‘n Onderhoud met die ouers en kind of kinders word gevoer. Rapporte van die vorige skooljaar vir evaluasie word benodig.

Keuring en toelating tot CVO Magalies geskied op die grond van die Toelatingsbeleid.

Die kern van die grondslag word in die vrae van die keuring- en toelatingsvraelys saamgevat.

Voornemende lede moet hierdie keuringsinstrument onderskryf.

3. Toelating

Toelating word skriftelik bevestig na ontvangs van getekende aansoekvorms en kontrak.

4. Inskakeling

Ouers skakel met hul unieke kundigheid in by:

Twee of meer taakgroepe.

‘n Fondsinsamelingspan met verpligte projekte.

‘n Skoonmaakspan met geskeduleerde werksbeurte en goedgekeurde heffings vir afwesigheid.

5. Hertoelating

Ouers moet aan die einde van elke jaar om hertoelating van hul kinders vir die volgende skooljaar aansoek doen.

Hertoelating is onderhewig aan bevredigende nakoming van finansiële verpligtinge, toelatingsvereistes, werksbeurte en heffings, ouerbetrokkenheid ens.

6. Fooie

Registrasiegeld (eenmalig vir alle nuwe gesinne) en maandelikse skoolgelde word deur die ouervergadering aan die einde van elke jaar vir die daaropvolgende jaar vasgestel.

Martiekulante betaal ‘n eksamenfooi vir die skryf van die Seniorsertifikaateksamen aan die toepaslike eksamenraad oor.

Ouers is verantwoordelik vir die aankoop van werkboeke, persoonlike toerusting en skooldrag.

Toetrede van ‘n gesin tot die skool vind plaas nadat die eerste maand se skoolgeld asook die registrasiegeld vooruit betaal is.

In verdienstelike gevalle kan ‘n gesin vir die afbetaling van registrasiegeld aansoek doen.

Vir die toelaatingsbeleid klik hier.